Help-Line (Yard?m Hatt?) – Arama Talimatlar?

Olin’in Help-Line hatt?, Olin ?al??anlar? ve i? ortaklar? i?in geli?tirilmi? bir telefon ve internet hizmetidir. Olin’in Help-Line hatt? ile ileti?ime ge?erek, soru sorabilir veya Olin’in ?al??ma uygulamalar?yla ilgili endi?elerinizi dile getirebilirsiniz.

Help-Line’? a?a??daki ülkelerden ücretsiz olarak arayabilirsiniz:

Avustralya: 1-800-13-5708
Brezilya: 0800-047-4146
Kanada: 1-800-362-8348
?in: 400-880-1487
Almanya: 0800-724-3565
?talya: 800-902432
Japonya: 0120-94-4048
Kore: 080-908-0978
Hollanda: 0800-020-1701
?svi?re: 0800-00-0528
Birle?ik Devletler: 1-800-362-8348

Di?er ülkelerden Help-Line’? aramak i?in:
Uluslararas? bir operat?rü aray?n ve +1-770-810-1127 numaras?n? isteyin. Kar?? ?demeli aramalar, The Network’ün mü?teri hizmetleri personeli taraf?ndan kabul edilecektir.

Lütfen Unutmay?n:
– Aramalar ?ngilizce olarak cevaplanacakt?r.
– Kendi dilinizde konu?ma se?ene?i sunulacakt?r.
– Bir ?evirmen sa?lanmas? birka? dakika sürebilir.
– Bu süre boyunca lütfen telefonu kapatmay?n.

Yukar?da verilen telefon numaralar?ndan biri ?al??m?yorsa, lütfen ?evrimi?i olarak www.OlinHelp.com adresinden bildirim raporu doldurun. Lütfen raporunuzda telefon numaras?n?n ?al??mad???n? belirtin.